Whiskey HighballWhiskey Highball

Mix like a pro – Whisky Highball

🍸 Sagt Cheers zum Whisky Highball mit Scotch Whisky und unserem extra prickelnden Thomas Henry Soda Water. 🍸